Medicinareberget

Övergripande landskapsanalys och övergripande grönstrukturplan för Sahlgrenska- och Medicinareberget. Det är en karaktäristisk topografisk situation där nivåskillnaderna varierar stort. Området sträcker sig över fyra berg, Änggårdsberget, Medicinareberget, Norra och södra Guldhedsberget. Området uppfattas idag som mycket grönt men tillgängligheten till det ”gröna” är begränsad bl.a. p.g.a. den kuperade terrängen. 02landskap fick i uppdrag att ta fram en landskapsanalys som ligger till grund för det sedan framtagna konceptet och förslaget till den grönstrukturplanen. Syftet med en grönstrukturplan är att planera det obebyggda för att säkra och utveckla de gröna kvalitéer som finns i området. Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Färdigställt 2013

läs mer ×
Slide Left Slide Right