Region City

Förslag till ny utformning av området kring Göteborgs centralstation

I samarbete med ett antal arkitektkontor och med Jernhusen som beställare har 02landskap tagit fram ett visionsdokument för en framtida stadsutveckling i anslutning till Göteborgs Centralstation. Genom att sätta området i sitt historiska sammanhang har 02landskap tagit fram ett förslag för den yttre miljöns utformning. De nya platserna är inte bara en entré för resande till Göteborg och en viktig mötesplats för till- och frånresande utan utgör även ett viktigt stråk och samlingsplats för kommande verksamheter och boenden. Genom att ge platserna ett grönt motiv och skapa en serie av olika rum binds den gamla vallgraven med sitt parkstråk samman med Älven och ett givet rörelsestråk för gångtrafikanter och cyklister skapas.

Uppdragsgivare: Jernhusen
2011-12, Förslagsskiss

läs mer ×
Slide Left Slide Right