VAL I KENYA

POSTAD: 08/11/17 7:57 AM

I tisdags var det presidentval i Kenya, vilket inte undgått de flesta även i Sverige. 75% av landets befolkning lämnade sin röst i valurnorna, en befolkning där över 80% är under 35 år. Kenya och världen följer valet med spänning i rädsla för att 2007 års våld mellan de olika sidorna ska upprepas. Idag fredag, tre dagar efter valdagen står ännu inte klart vem som blir Kenyas president de kommande fem åren. Oppositionen och deras presidentkandidat Raila Odinga har dömt ut det valresultat som falskt och hävdar att han är landets rättmätiga president, i gårdagens presskonferens uttalade han att han inte kommer att acceptera ännu en stulen valseger. Uhuru Kenyatta, sittande president anser att han har vunnit valet. Idag har motsvarande val-myndigheten lovat att lämna det slutgiltiga resultatet.

Ett resultat som måste accepteras av båda sidor för att livet i Kenya och Nairobi ska kunna återgå till det normala. Sedan i tisdags upplevs det vanligtvis sprudlande Nairobi som en spökstad med tomma gator. Folk håller sig hemma från jobbet och affärer och restauranger stänger tidigare än vanligt. De flesta av mina kollegor och vänner har lämnat staden eller landet för att resa hem till sina familjer på landsbygden, i Europa och andra delar av världen. Hur politikerna tar emot dagens resultat är avgörande för landets framtid. Om förlorande sida, vem än det blir, vägrar att acceptera nederlag finns det risk att den spänning som känns i luften mynnar ut i mer protester och våld. De som påverkas mest är självklart inte politikerna utan landets befolkning och ekonomi. Huruvida valresultatet är fifflat med är svårt att avgöra. Det som känns viktigast just nu är att freden behålls och att Kenyas unga befolkning en gång i framtiden ska få uppleva ett val som symboliserar positiv förändring och en möjlighet att uttrycka sin demokratiska rätt.

En plats historia

POSTAD: 05/31/17 7:29 AM

 

Ett av de projekt jag arbetar med i Kibera handlar om hur man kan kommunicera och behålla kopplingen till en plats förflutna och kontext i denna föränderliga miljö. Förståelse för en plats historia och det värde platsens historia tillför sin omgivning blir extra viktigt i Kibera där de publika platserna är få och varje öppen yta ses som en möjlighet för en hungrig ”landowner” att bygga ett hus och informellt hyra ut. Narrativet om hur och varför en plats uppkommit kan bli ett sätt att berättiga platsens existens gentemot andra intressen. Gemensamma berättelser och minnen skapar en starkare tillhörighet och samlad identitet för de grupper som verkar på platsen. Under våren har jag genom workshops och intervjuer med nyttjare av olika publika platser i Kibera undersökt vad som gör deras respektive område unikt och hur minnen och berättelser om en plats kan förmedlas visuellt. De beroendes historier har översatts i bilder, foton, skyltar och anslagstavlor för att förmedla vad en plats har varit, är och kanske kan bli…

 

 

 

Nordisk arkitektur på en påse chips

POSTAD: 05/31/17 7:06 AM

Kenyatta International Conference Centre (KICC) är en 26 våningar hög skyskrapa i downtown Nairobi och en av stadens mest framträdande landmärken.

KICC var Östafrika högsta byggnad fram till1990-talet och är fortfarande en nationell ikon för det oberoende moderna Kenya. Idag återfinns byggnaden på den Kenyanska 100-shillings sedeln och på förpackningen till enligt min mening Nairobis godaste chips. Jag ser detta landmärke nästan varje dag när jag rör mig genom staden och det var från byggnadens tak som jag för 5 år sedan fick min första överblick över Nairobi och började förstå hur stadsväven och stadens olika delar hängde samman. För några veckor sedan fick jag till min förvåning veta att denna national ikon är ritad av den norska arkitekten Karl Henrik Nøstvik.

Den fortfarande relativt odokumenterade nordiska arkitekturen i Östafrika framkom genom mötet mellan noriskt bistånd, det afrikanska nationsbyggandet och uppfattning om att den socialdemokratiska stadsbyggnads modellen kunde exporteras, översättas, och används för ekonomisk tillväxt och välfärd. Under 60-talet sökte ledarna för det nu självständiga Kenya, Tanzania och Zambia samarbeten med de europeiska länder som inte var förknippade med kolonisering. Nøstvik verkade i Nairobi på uppdrag av den kenyanska regeringen för att utforma landets första regeringsbyggnad. KICC byggdes 1969 och invigdes officiellt vid världsbankens första konferens i Nairobi 1973.

Idag kritiseras ofta lokala arkitekter för att rita byggnader som tar liten eller ingen hänsyn till lokal klimat, miljö, tillgång till material, kostnad, estetik och markförhållanden. Det finns en oro över stadsbildens snabba förändring och att landmärken som tidigare nämnda KICC överskuggas av bombastiska glasstrukturer som poppar upp utan tillsynes sammanhängande identitet. Nairobi upplevs som ett ett mishmash av importerade stilar och trender och sällan en reflektion av lokal arkitekturtradition. Å andra sidan är ett stadslandskap aldrig statiskt och Nairobis historia, liksom andra städer, influeras av kopplingar till omvärlden. Kanske är Nairobis unika identitet just detta mishmash av traditioner, identitet, kultur och snabba tillväxt.

 

 

Offentliga vardagsrum på Nairobis gator – artikel i Hållbar stad

POSTAD: 04/6/17 7:30 AM

Offentliga vardagsrum på Nairobis gator

 

 

Kulturhubb i Korogocho

POSTAD: 11/25/16 9:28 AM

Ett av projekten jag jobbar med här i Nairobi är upprustning och stöttande i utvecklingen av ett lokalt kulturcenter. Centret verkar som en mötesplats och inkubator för idéer som kan testas och utvecklas i mindre skala för att sedan genomföras på publika platser i Nairobi. Genom kultur-och konstaktiviteter uppmuntras barn och ungas ianspråktagande av staden. Syftet är att visa att konst och kultur är viktiga verktyg för socialutveckling och kan främja designen av inkluderande och trygga urbana rum.

Flaggor i Kibera

POSTAD: 11/23/16 1:13 PM

Som jag tidigare nämnt är översvämning ett sort problem i Nairobi, särskilt i Kibera där invånare bosätter sig inom det naturliga översvämningsområdet. Anledningarna till att man bygger sitt hem här kan vara bristande information om flodområdes utsträckning och risker eller helt enkelt brist på bättre byggbar mark.

Nu jobbar jag tillsammans med en lokal NGO och boende i Kibera för att utveckla och testa ett system som kan samla information, kommunicera och varna för risker innan eller under översvämning. På långt sikt är målet att bygga upp en kunskapsbas som kan informera bättre planeringsbeslut på lokal, statlig och regional nivå. Idag saknas bra kommunikationskanaler mellan planeringsinstitutioner och de boende vilket gör att försök från regeringen för att förbättra situationen ofta leder till missriktade och ointegrerade lösningar.

De senaste veckorna testar vi ett system av flaggor som sköts av de boende där röd flagg signalerar “fara” och grön flagg “ingen risk”.  Vi har även satt igång arbetet med en telefonkedja för att varna och informera och en informationskampanj för barn och ungdomar.

 

Stadsvandring för att överbrygga barriärer

POSTAD: 10/13/16 9:52 AM

“Different Communities One People Walk” är en stadsvandring som går ut på att överbrygga mentala barriärer i staden. I år var jag för det andra året i rad med och ordnade vandringen i Nairobi från Down Town till den informella bosättningen Korogocho.

Den femte november äger den första vandringen i Stockholm rum och kommer att gå mellan Bagarmossen-Skarpnäck-Gubbängen-Farsta. I Sverige är det den första vandringen i en serie vandringar som strävar efter att länka samman områden på tvärs tunnelbanans linjeföring.

Stadsvandringarna anordnas i samarbete med lokala organisationer från Nairobi och Sverige med initiativ från Arkitekter utan gränsers projektgrupp Korogocho Streetscapes.

Stockholm och Nairobi är, liksom många andra städer, segregerade städer. Ibland skapas barriärerna av fysiska hinder, såsom effekter av stadsplanering, topografiska och geografiska förhållanden. Ofta finns de endast i våra huvuden. Genom att mötas på tvärs och tillsammans gå mellan olika platser i vår stad kan vi överbrygga dessa mentala barriärer och lära oss mer om och av vår stad. Vandringen skapar nya sammanhang, sätter nya platser på kartan och knyter nya vänskapsband.

 

 

Översvämning

POSTAD: 09/29/16 1:08 PM

I och med ett ökat bostadsbehov i våra städer bebyggs i allt större grad mark som av naturliga skäl tidigare lämnats orörd. Informella bosättningar är ofta belägna inom naturliga avrinningsområden eller områden med hög risk för översvämning. Eftersom urbaniseringen fortsätter i snabb takt och osäkerheter kring tidpunkt och mängd av nederbörd vid regn ökar kopplat till klimatförändringar bor en större grupp människor i riskzonen för översvämningar.  

De informella bosättningarna i Nairobi är konsekvent belägna nära stadens stora vattendrag och är föremål för betydande översvämningsrisk på grund av läge och bristfällig dränering.  I Kibera rapporterade  över 50% av invånarna (från en panelundersökning med 963 hushåll) att deras hus svämmades över under regnperioden mars-april i 2015.

Denna veckan har jag spenderat i Kibera för att förstå situationen och hjälpa till med ett pilotprojekt som arbetar för att ta fram strategier för att minska risker vid översvämning och framförallt kommunicera hur dessa risker kan undvikas på en övergripande nivå. Exempel på åtgärder som testas är nya typer av dräneringskanaler, översvämningsmarkörer och alternativ markanvändning.

 

Tillgängliga parker?

POSTAD: 09/13/16 5:26 PM

Nairobi Arboretum är ett av få större kvarvarande grönområden i centrala Nairobi, hittills gratis och öppet för allmänheten. Visserligen är parken omgärdad av stängsel och endast tillgänglig mellan särskilda öppettider på dygnet men dock en viktig grön reservoar och mötesplats för hela staden.

Den första September infördes en entréavgift på 50 Kes (5 kr) för att täcka underhåll och upprustning av parken. Den låga entréavgiften kan verka trivial men har förståeligt orsakat tumult och oenighet bland Nairobis invånare. Varför måste de betala för att använda ett offentlig rekreationsområden som bör underhållas av regeringen? För invånare med låg inkomst kan även denna låga avgift göra stor skillnad. Det är också intressant att notera att det enda sättet att betala entrén är via M-Pesa (Kenyas version av Swish). Vilket innebär att om du inte är ansluten till M-Pesa eller av någon anledning inte har telefonen med dig är du automatiskt utelåst från parken.

Frågor om allmäntillträde och bristen på underhåll rör inte bara Arboretum, utan även många andra grönområden i och utanför Nairobi. Ökade föroreningar och nedskräpning leder till att många parker har övergått till att upplevas som otrygga och degraderade. Det har även förekommit många försök från olika håll att bygga på parkmark vilka ibland lyckas stoppas genom invånare och aktivistgrupper. 

 

Den snabbt växande staden

POSTAD: 09/9/16 11:33 AM

Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer och våra städer växer snabbare än någonsin. När jag vandrar på Nairobis gator eller tar bussen från min bostad till området där jag arbetar ser jag tydligt hur den snabba tillväxten manifesteras i den fysiska miljön och skapar skarpa kontraster mellan ett bostadsområde till ett annat.

Ett resultat av Nairobis lavinartade tillväxt är uppkomsten av informella bosättningar och temporära strukturer där frånvaro av översiktlig planering är uppenbar.  En annan sida av den snabbt växande staden är nya bostadsområden där planeringen drivs av ekonomiskt vinstgivande faktorer och privata aktörer vilket tar sig uttryck i uppkomsten av gigantiska köpcentrum, dyra bostäder och platser för konsumtion. Denna utveckling bygger en delad stad där litet utrymme för publika öppna platser, grönyta och platser att mötas på lämnas kvar. En stad där ökande klyftor mellan olika grupper skapar en grogrund för kriminalitet och konflikt.

I en snabb urbanisering måste vi söka former för tillämpliga och enkelt genomförbara metoder för att skapa miljöer där människor kan mötas, utvecklas och utsättas för andra verkligheter. Ett minst sagt komplext åtagande som kan börja med frågan hur och för vem vi planerar våra städer.

 

Produktiva publika platser

POSTAD: 09/2/16 1:52 PM

Kibera är Nairobis största informella bosättning. System för avfall, infrastruktur och sanitära anläggningar saknas.  Många invånare lever på mindre än 1 dollar per dag och arbetslöshet och kriminalitet är hög. Oklarheter gällande markägandeskap och hög boendetätheten lämnar kvar få traditionella öppna samlingsplatser eller platser för barn att leka på. 

Jag var i Kibera för att besöka ett initiativ där man tillsammans med de boende designat offentliga platser kombinerade med inkomstbringande verksamhet för att skapa arbetstillfällen och betala för platsernas underhåll och drift.

 

Jämställda platser?

POSTAD: 08/18/16 6:14 AM

I torsdags hölls ett seminarium på temat “Women in Public Space”. En panel bestående av kvinnor som på olika sätt jobbar med publika platser och genus var inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera temat från olika synvinklar. Diskussionen handlade bland annat om trygghet i staden, hur vi kan verka för att skapa mer jämställda planeringsprocesser och hur sociala strukturer påverkar vår upplevelse av platser.

Frågor om jämställdhet och hur vi kan utforma platser för alla behöver få mer utrymme inom det övergripande samtalet om Nairobis stadsplanering. Förhoppningsvis kan ett första seminarium på temat belysa frågan och leda till en serie av fler seminarium.

 

Talking walls och open streets

POSTAD: 08/15/16 5:41 AM

Den andra veckan i augusti är jag med och ordnar den årliga gatufestivalen i Korogocho. Syftet är att skapa möjligheter för barn och unga att uttrycka sig och själva sätta en prägel på det offentliga rummet. Några aktiviteter som pågår för att aktivera gaturummen under festivalen är konserter och målning av fasader och gator.

 

Jag kommer spendera hösten i Nairobi

POSTAD: 08/6/16 11:16 AM

för att arbeta med offentliga platser i den informella bosättningen Korogocho. Projektet Korogocho streetscapes är ett samarbete mellan Arkitekter utan gränser och den lokala gräsrotsorganisationen Hope Raisers.

Området Korogocho är Nairobis fjärde största slumområde och har har vuxit fram utan formel stadsplanering. I det mycket tätbebyggda området är gatorna i princip den enda offentliga rum som finns att tillgå för invånarna.

Min första vecka här har bland annat inletts med en första  workshop tillsammans med skolbarn för att ta fram idéer för hur gatan utanför deras skola bättre kan fylla funktionen som skolgård och lekplats.